فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 19:30:00 +0330fa دو کشته و سه زخمی /حال فلاحت پیشه خوب است http://www.faratab.com/news/2758/%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Sun, 10 Jul 16 17:11:50 +0430 دو کشته و سه زخمی /حال فلاحت پیشه خوب است
ضاربین مسلح پس از به آتش کشیدن خودروی خود به داخل جنگلهای مرزی در منطقه ریجاب فرار کرده اند، عملیات تعقیب و دستگیری آنان در مناطق مرزی کرمانشاه آغاز شده است

]]>