فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 25 Nov 20 08:56:39 +0330fa ترکی الفیصل سرنوشت خود را مانند صدام به تروریست ها گره زده است http://www.faratab.com/news/2826/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 12 Jul 16 18:15:35 +0430 ترکی الفیصل سرنوشت خود را مانند صدام به تروریست ها گره زده است
ظریف با ابراز تاسف از حضور ترکی الفیصل در اجتماع منافقین افزود : وی هم تولید کننده القاعده و طالبان بوده و هم نقش بسیار ننگینی در سابق رژیم سعودی داشته است که حضورش قدری خبرساز شد که آن هم نشان دهنده بی کفایتی و بی درایتی این افراد است که مانند صدام اینده

]]>
بازی سعودی ها با کارت سوخته منافقین http://www.faratab.com/news/2760/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86 Sun, 10 Jul 16 17:42:29 +0430 بازی سعودی ها با کارت سوخته منافقین
ترکی الفیصل رییس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان در کنفرانس سالانه منافقین در پاریس هنگام اشاره به مسعود رجوی سرکرده این گروه دوبار از واژه مرحوم استفاده کرد که بلافاصله از سوی مترجم کنفرانس مورد سانسور قرار گرفت.

]]>
همراهی ترکی‌ الفیصل با منافقین نشان‌ دهنده‌ی اوج ناکامی آنهاست http://www.faratab.com/news/2743/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C--%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 10 Jul 16 15:29:20 +0430 همراهی  ترکی‌ الفیصل با منافقین نشان‌ دهنده‌ی اوج ناکامی آنهاست
یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران حضور رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان در نشست منافقین در پاریس را نشانه‌ای از وقاحت و بلاهت سیاسی دولت ریاض دانست.

]]>