فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 24 Nov 20 12:40:00 +0330fa اهدای پیراهن «ناصر حجازی» به برنامه «دورهمی» مدیری! http://www.faratab.com/news/2736/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%C2%AB%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%C2%AB%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%21 Sun, 10 Jul 16 11:05:01 +0430 اهدای پیراهن «ناصر حجازی» به برنامه «دورهمی» مدیری!
پسر ناصر حجازی پیراهن فوتبال پدرش در سال 1365 را، به موزه «دورهمی» اهدا کرد.

]]>