فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 15:08:25 +0330fa خانه دوست، دل مردم ماست! http://www.faratab.com/news/2726/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Sun, 10 Jul 16 07:55:03 +0430 خانه دوست، دل مردم ماست!
طعم گيلاس از تابستان ما رفت. فيلمساز، شاعر و نقاش ايراني كه بزرگان جهان ستايشگر آثار درخشان او هستند ما را غريبانه وانهاد. اندوهگينيم.

]]>