فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 19:22:00 +0330fa ایرانی‌ها چه کتاب‌هایی می‌خوانند؟ http://www.faratab.com/news/3144/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 25 Jul 16 22:16:16 +0430 ایرانی‌ها چه کتاب‌هایی می‌خوانند؟
آمار انتشار آثار تالیفی نسبت به ترجمه در حالی سه به یک است که این نسبت در مورد خرید این آثار تقریبا معکوس بوده و حکایت از بی‌علاقگی ایرانیان به خرید آثار تالیفی در مقابل آثار ترجمه‌ای دارد.

]]>
کتاب‌های پرفروش در سه روز اول اجرای طرح تابستانه کتاب کدام‌اند؟ http://www.faratab.com/news/2725/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F- Sat, 09 Jul 16 21:51:02 +0430 کتاب‌های پرفروش در سه روز اول اجرای طرح تابستانه کتاب کدام‌اند؟
با وجود سپری شدن تنها سه روز از طرح تابستانه کتاب، تعداد کتاب‌های فروخته شده به بیش از 13 هزار و 500 نسخه رسیده است.

]]>