فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 25 Nov 20 09:04:44 +0330fa رمز پرفروش شدن رمان‌ها فاش شد http://www.faratab.com/news/2724/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%AF Sun, 10 Jul 16 07:25:01 +0430 رمز پرفروش شدن رمان‌ها فاش شد
دو تن از کارشناسان ادبیات در تحقیقاتی 5 ساله روی کتاب‌های پرفروش گفته‌اند که رمز موفقیت این کتاب‌ها را دریافته‌اند.

]]>