فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 05:45:36 +0330fa کشورهای پرخطر در سرطان روده بزرگ http://www.faratab.com/news/10941/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Mon, 28 Oct 19 20:30:01 +0330 کشورهای پرخطر در سرطان روده بزرگ
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح آخرین آمار بروز، شیوع سرطان‌ها و بیماری‌های مهم گوارشی و مرگ‌های ناشی از آنها بر اساس تازه‌ترین مطالعه جهانی بار بیماری‌ها، نسبت به رشد فزاینده دو سرطان روده بزرگ و لوزالمعده و بیماری سیروز

]]>
سن امید ایرانیان: زنان 80 و مردان 76.5 سال http://www.faratab.com/news/2712/%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-80-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-76.5-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Sun, 10 Jul 16 02:05:05 +0430 سن امید ایرانیان: زنان 80 و مردان 76.5 سال
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: امید به زندگی در بدو تولد در زنان ایرانی به 80 سال و در مردان به 76.5 سال رسیده است و نیز براساس مطالعات صورت گرفته در فاصله 40 سال اخیر، مشخص شد که متوسط افزایش قد ایرانی ها بیشتر از تمام کشورهای دنیا بوده است.

]]>