فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 05:09:47 +0330fa بازخوانی گفت و گوی ناب کیارستمی و آغداشلو http://www.faratab.com/news/2711/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%84%D9%88 Sun, 10 Jul 16 01:35:04 +0430 بازخوانی گفت و گوی ناب کیارستمی و آغداشلو
کیارستمی: به نظرم موقعی این اتفاق می‌افتد که آدم کار ناتمام نداشته باشد. ما که تا آخر عمرمان کارهای ناتمام داریم. اگر قبل از اینکه کارهایمان تمام شود ما را ببرند، یه کمی ناخوشایند است!!

]]>