فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 19 Jun 21 08:03:21 +0430fa ایران وارد پروژه بین المللی گداخت هسته ای می شود http://www.faratab.com/news/2701/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 09 Jul 16 18:45:04 +0430 ایران وارد پروژه بین المللی گداخت هسته ای می شود

]]>