فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 04:54:21 +0330fa جنجال رسانه ای در خصوص قهرمانی دختر بشار اسد در تهران! http://www.faratab.com/news/2699/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Sat, 09 Jul 16 12:26:46 +0430 جنجال رسانه ای در خصوص قهرمانی دختر بشار اسد در تهران!
خبر قهرمانی شام اسد در مسابقات بین المللی سوارکاری تهران بازتاب های زیادی را به همراه داشته است به نحوی که دبیر فدراسیون سوارکاری ایران را وادار به یک مصاحبه مطبوعاتی کرد

]]>