فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 20:20:03 +0330fa کره شمالی یک موشک بالستیک آزمایش کرد http://www.faratab.com/news/2697/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 09 Jul 16 12:30:29 +0430 کره شمالی یک موشک بالستیک آزمایش کرد
کره شمالی یک موشک بالستیک را از طریق زیردریایی آزمایش کرده است.

]]>