فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jan 22 10:57:19 +0330fa آرایش نهایی منتخبین استان کردستان در مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11247/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sun, 23 Feb 20 00:50:23 +0330 آرایش نهایی منتخبین استان کردستان در مجلس یازدهم
لیست نهایی برنده های اتخابات کردستان

]]>
در سنندج کاندیداهای پیروز هریک چه میزان رای بدست آورده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/11239/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 22 Feb 20 23:07:22 +0330 در سنندج کاندیداهای پیروز هریک چه میزان رای بدست آورده‌اند؟
نماینده گان حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران شدند

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11194/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Mon, 20 Jan 20 00:02:27 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخاباتی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11171/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 21 Dec 19 11:40:20 +0330

]]>
ثبت جهانی سنندج به عنوان «شهر خلاق موسیقی» http://www.faratab.com/news/11029/-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%C2%BB Sat, 02 Nov 19 11:51:09 +0330  ثبت جهانی سنندج به عنوان «شهر خلاق موسیقی»
در گزارشی، 66 شهر را به عنوان شهرهای خلاق جهان برگزید در این لیست، شهر سنندج به خاطر نقش آن در خلاقیت موسیقی، انتخاب شد.

]]>
مسئولین، یاری‌گر بیماران ناتوان در خرید دارو باشند http://www.faratab.com/news/10984/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Tue, 29 Oct 19 04:40:01 +0330 مسئولین، یاری‌گر بیماران ناتوان در خرید دارو باشند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان،گفت: از مسئولین انتظار داریم یاری‌گر بیماران باشند، چراکه بسیاری از بیماران ناتوان از خرید دارو هستند.

]]>
کردستان، دومین استان از لحاظ نسخه‌نویسی الکترونیکی در کشور http://www.faratab.com/news/10983/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 29 Oct 19 04:10:01 +0330 کردستان، دومین استان از لحاظ نسخه‌نویسی الکترونیکی در کشور
مدیرکل بیمه سلامت کردستان، در همایش تجلیل از فعالان بیمه سلامت گفت: کردستان، دومین استان از لحاظ نسخه‌نویسی الکترونیکی در کشور است و طی سال گذشته در این استان 210 هزار نسخه‌نویسی الکترونیکی تولید شده است.

]]>
دیپلم افتخار جشنواره بین المللی کارتون صربستان به هنرمند کردستانی رسید http://www.faratab.com/news/10982/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF- Tue, 29 Oct 19 03:40:01 +0330 دیپلم افتخار جشنواره بین المللی کارتون صربستان به هنرمند کردستانی رسید
ژاله یوسفی نژاد هنرمند کردستانی موفق شد دیپلم افتخار چهارمین جشنواره بین المللی کارتون صربستان با موضوع حیوانات خانگی را از آن خود کند.

]]>
عبور 15 هزار زائر ایرانی مراسم اربعین از مرزهای کردستان http://www.faratab.com/news/10784/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-15-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 12 Oct 19 21:30:01 +0330 عبور 15 هزار زائر ایرانی مراسم اربعین از مرزهای کردستان
سرپرست تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه اربعین، نماد وحدت و انسجام مسلمانان است از عبور 15 هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین از مرزهای کردستان خبر داد.

]]>
و این بار ماجرای لاستیک تاریخ مصرف گذشته! http://www.faratab.com/news/10713/%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%21 Wed, 09 Oct 19 14:10:01 +0330 و این بار ماجرای لاستیک تاریخ مصرف گذشته!

]]>
حمایت خیرین اربیلی از هنرمند سنندجی http://www.faratab.com/news/10622/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%DB%8C Thu, 03 Oct 19 18:00:01 +0330 حمایت خیرین اربیلی از هنرمند سنندجی
عده ای خیر از اقلیم کردستان برای پرداخت هزینه جراحی و مداوای یدالله محمدی، هنرمند کرد اهل سنندج اعلام آمادگی‌ کردند.

]]>
به جز سفیدرود و کارون هیچ رودخانه‌ای در ایران زنده نیست! http://www.faratab.com/news/10525/%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Sat, 28 Sep 19 11:10:02 +0330 به جز سفیدرود و کارون هیچ رودخانه‌ای در ایران زنده نیست!
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور: غیر از سفیدرود و کارون هیچ رودخانه‌ای زنده نیست زیرا به مقصد نمی‌رسند در کردستان نیز جلوی ایجاد معدن طلا را گرفتیم چرا که معدن طلا در بالای سد، تامین‌کننده آب سقز و بانه است و سیانور به سد نفوذ می‌کند.

]]>
هورامان در یک قدمی جهانی شدن http://www.faratab.com/news/10381/%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86 Thu, 19 Sep 19 22:10:01 +0430 هورامان در یک قدمی جهانی شدن
«یوکا یوکیلتو»، مشاور ارشد یونسکو و «حسن طالبیان»، معاون میراث فرهنگی کشور برای شرکت در جلسات ثبت جهانی هورامان وارد کردستان شدند.

]]>
طرح بوم سازگان در کردستان اجرا می شود http://www.faratab.com/news/10375/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 19 Sep 19 19:30:02 +0430 طرح بوم سازگان در کردستان اجرا می شود
طرح بوم سازگان با هدف پایش، احیا و توسعه‌ جنگل‌های زاگرس در پنج زیر حوزه آبخیز در کردستان اجرا می‌شود.

]]>
چشم انتظاری گندمکاران کردستانی برای دریافت مطالبات خود از دولت http://www.faratab.com/news/10254/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sat, 14 Sep 19 19:40:01 +0430 چشم انتظاری گندمکاران کردستانی برای دریافت مطالبات خود از دولت
کارت بانکی را درون عابربانک انداخته و چشم می گرداند تا موجودی را دریابد، "باز هم واریز نشده است، گفته بودند یک هفته ای واریز می شود، الان یک ماه است که گندمم را تحویل داده ام".

]]>
انتخاب یک داور کردستانی به عنوان ناظر لیگ برتر فوتبال http://www.faratab.com/news/10168/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 Tue, 10 Sep 19 21:00:02 +0430 انتخاب یک داور کردستانی به عنوان ناظر لیگ برتر فوتبال
طبق اعلام کمیته‌ی داوران لیگ برتر فوتبال کشور استاد بهرام مهرپیما بر یکی از دیدارهای هفته‌ی آینده‌ی لیگ برتر نظارت خواهد کرد.

]]>
چگونه فریدون درخشانی، به «کوچر بیرکار» و برترین متفکر جهان در 2019 تبدیل شد؟ http://www.faratab.com/news/10030/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-2019-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Tue, 03 Sep 19 22:32:29 +0430 چگونه فریدون درخشانی، به «کوچر بیرکار» و برترین متفکر جهان در 2019 تبدیل شد؟
پروفسور «کوچر بیرکار» ریاضیدان برجسته کُرد مریوانی در یک نظر سنجی آنلاین توسط مجله prospect magazin در بریتانیا، از میان ٥٠ متفکر دنیا به عنوان شخص متفکر سال جهان انتخاب شد.

]]>
لزوم جایگزینی مدیریت صحیح منابع آبی به جای ریاضت آبی در کردستان http://www.faratab.com/news/10016/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 03 Sep 19 17:00:01 +0430 لزوم جایگزینی مدیریت صحیح منابع آبی به جای ریاضت آبی در کردستان
در یک مقایسه آماری یک و ده ساله در خصوص درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر مبنای شاخص SPEI در استان کردستان، وضعیت آنچنان مطلوب به نظر نمی رسد و در همین راستا مدیریت صحیح منابع آبی بیش ار هر زمان دیگری احساس می شود.

]]>
نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر، قانع نشدند http://www.faratab.com/news/10006/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Tue, 03 Sep 19 11:10:02 +0430 نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر، قانع نشدند
نمایندگان ملت از پاسخ‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برداشت کارمزد بانکی از حساب مشتریان قانع نشدند.

]]>
زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است http://www.faratab.com/news/9298/%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 14 Jul 19 20:38:56 +0430 زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است
انتخاب به عنوان یکی از 30 نامدار کُرد و در حقیقت تنها زن برگزیده در کنگره مشاهیر کُرد در سنندج به فرصت و بهانه ای تبدیل شد برای گفت و گوی فراتاب با این پژوهشگر برجسته و خستگی ناپذیر حوزه فرهنگ و ادبیات کُردی

]]>
پیام «نچیروان بارزانی» به کنگره مشاهیر کرد http://www.faratab.com/news/9294/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 09 Jul 19 15:09:27 +0430 پیام «نچیروان بارزانی» به کنگره مشاهیر کرد

]]>
برای مظهر و دیپلماسی http://www.faratab.com/news/9293/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Jul 19 19:50:12 +0430 برای مظهر و دیپلماسی

]]>
فرصتی برای نشان دادن توان و ظرفیت های غیرقابل انکار کُردها http://www.faratab.com/news/9290/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Jul 19 14:18:52 +0430 فرصتی برای نشان دادن توان و ظرفیت های غیرقابل انکار کُردها

]]>
اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما http://www.faratab.com/news/9284/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7- Sat, 06 Jul 19 20:54:27 +0430 اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما
«با نگاهی به کنگره‌ی مشاهیر کُرد»

]]>
نشاندن نشان افتخار توسط «داوود کُرد» بر سینه «شوالیه آواز» http://www.faratab.com/news/9283/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1--%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%C2%AB%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%C2%BB Sat, 06 Jul 19 16:34:51 +0430 نشاندن نشان افتخار  توسط «داوود کُرد» بر سینه «شوالیه آواز»

]]>
کنگره مشاهیر کُرد، مجالی برای درخشش و همگرایی بیشتر علم، فرهنگ و هنر http://www.faratab.com/news/9278/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1 Sat, 06 Jul 19 11:23:04 +0430 کنگره مشاهیر کُرد، مجالی برای درخشش و همگرایی بیشتر علم، فرهنگ و هنر
30 تن از بزرگان کًرد در کنگره ای به نام «مشاهیر کًرد» در سنندج، گرد هم آمدند تا مجالی برای ظهور و درخشش بیش از پیش فرهنگ و هنر کًردی باشند.

]]>
گذری بر آرامستان های « تایله» و « شیخ محمدباقر غیاثی» شهر سنندج http://www.faratab.com/news/9100/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%C2%AB-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%C2%BB-%D9%88-%C2%AB-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%DB%8C%C2%BB-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC Sun, 06 Jan 19 19:56:37 +0330 گذری بر آرامستان های « تایله» و « شیخ محمدباقر غیاثی» شهر سنندج
آرامستان به عنوان یک فضای عمومی در هر فرهنگ و تمدنی بازتابی از باورهای مردم آن جامعه درباره مفاهیمی چون زندگی، مرگ، آخرت، طبیعت، ابدیت و... می باشد و از نظر تاریخی و اجتماعی در زمره منابع باارزش مردم شناختی در خدمت مورخان و جامعه شناسان تاریخی می باشد.

]]>
بدون شرح http://www.faratab.com/news/2679/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%AD Thu, 07 Jul 16 21:37:23 +0430 بدون شرح

]]>