فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 20:01:28 +0330fa بهمن زرین پور بازیگر پیشکسوت دار فانی را وداع گفت http://www.faratab.com/news/2676/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA Thu, 07 Jul 16 15:38:42 +0430 بهمن زرین پور بازیگر پیشکسوت دار فانی را وداع گفت
بهمن زرین پور بازیگر کرمانشاهی تلویزیون و سینما درگذشت.

]]>