فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 21:17:33 +0330fa میراث بوش و بلر در عراق http://www.faratab.com/news/2667/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 06 Jul 16 17:14:27 +0430 میراث بوش و بلر در عراق
گزارش چیلکوت: جرج دبلیو بوش و تونی بلر چه میراثی از خود در عراق بر جای نهادند؟

]]>