فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 20:42:35 +0330fa اولین استقبالی که آخرین بدرقه هم بود! http://www.faratab.com/news/2751/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%21 Sun, 10 Jul 16 16:35:47 +0430 اولین استقبالی که آخرین بدرقه هم بود!

]]>
تشییع پیکر زنده یاد عباس کیارستمی http://www.faratab.com/news/2742/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C Sun, 10 Jul 16 15:15:03 +0430 تشییع پیکر زنده یاد عباس کیارستمی

]]>
خزان کیارستمی در 76مین تابستان عمرش http://www.faratab.com/news/2642/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-76%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B4 Tue, 05 Jul 16 00:10:14 +0430 خزان کیارستمی در 76مین تابستان عمرش
عباس کیارستمی که برای درمان بیماری خود به فرانسه رفته بود بعداز ظهر امروز در گذشت.

]]>