فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:03:06 +0330fa ایو بونفوا در سن ۹۳ سالگی درگذشت http://www.faratab.com/news/2623/%D8%A7%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%81%D9%88%D8%A7--%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%DB%B9%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Sun, 03 Jul 16 17:35:02 +0430 ایو بونفوا  در سن ۹۳ سالگی درگذشت
«ایو بونفوا» که برخی او را از مهم‌ترین شاعران معاصر فرانسه می‌دانند، در سن ۹۳ سالگی درگذشت. «بونفوا» مترجم سرشناس آثار «شکسپیر» نیز بود.

]]>