فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 17:39:00 +0330fa فیش گیت؛ زلزله در شبکه بانکی http://www.faratab.com/news/2622/%D9%81%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%9B-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Mon, 04 Jul 16 13:45:02 +0430 فیش گیت؛ زلزله در شبکه بانکی
فیش های حقوقی جریان کمتر از دو ماهه ای است که در نهایت به کودتایی در شبکه بانکی رسید و در اقدامی کم و شاید بی سابقه حتی در یک روز به عزل سه مدیر انجامید؛ماجرایی که هنوز انتهای آن مشخص نیست و می تواند آبستن اتفاقات دیگری باشد.

]]>