فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 19:58:46 +0330fa بازار نفت سال 2017 به تعادل میرسد http://www.faratab.com/news/2621/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2017-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF Mon, 04 Jul 16 12:40:03 +0430 بازار نفت سال 2017 به تعادل میرسد
وزیر انرژی آمریکا گفت: پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۷ میلادی، توازن به بازار عرضه و تقاضا نفت بازگردد.

]]>