فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 23:52:20 +0330fa 12 توصیه مهم رهبر انقلاب درباره وظایف تشکلهای دانشجویی http://www.faratab.com/news/2616/12-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C Sun, 03 Jul 16 09:25:07 +0430 12 توصیه مهم رهبر انقلاب درباره وظایف تشکلهای دانشجویی
بیش از هزار دانشجو ،در دیداری صمیمانه و صریح با حضرت آیت الله خامنه ای،از دغدغه های دانشجویی، سیاسی و اقتصادی نسل جوان سخن گفتند و دیدگاههای رهبری انقلاب را درباره «مسائل دانشجویی و دانشگاهی، وظایف مهم دانشجویان در روند مقاومت ملت و موضوعات و مسائل مختلف

]]>