فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 06 Mar 21 21:30:59 +0330fa پارلمان فرانسه «انکار نسل کشی ارامنه»را جرم دانست http://www.faratab.com/news/2614/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%C2%AB%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%C2%BB%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA Sun, 03 Jul 16 11:30:01 +0430 پارلمان فرانسه «انکار نسل کشی ارامنه»را جرم دانست
پارلمان فرانسه متمم قانون جرم انگاشتن انکار جنایت علیه بشریت را تصویب کرد که بر اساس آن انکار «نسل کشی» ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در فرانسه جرم تلقی می‌شود.

]]>