فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 05:57:58 +0330fa خشکسالی، کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آب! http://www.faratab.com/news/2596/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%21 Sat, 02 Jul 16 16:15:06 +0430 خشکسالی، کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آب!
در ذهن کشاورز ایرانی استفاده از آبیاری بارانی، سرمایه‌گذاری کمتر، جابجایی و اتلاف کمتر لوله‌ها، عمر بیشتر لوازم، افزایش احساس سیری گیاه، شسته شدن برگ و کاهش بیماری‌ها و آفات برگ‏زی، و افزایش محصول را تداعی می‌کند

]]>