فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:30:00 +0330fa اسلواکی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت http://www.faratab.com/news/2588/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Fri, 01 Jul 16 17:55:04 +0430 اسلواکی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت
کشور اسلواکی در دوران سخت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و عدم همبستگی این اتحادیه در مسئله پناهندگان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را تا پایان سال جاری میلادی بر عهده می‌گیرد.

]]>