فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 23:31:25 +0330fa شکست پیمان INF و تاثیرات آن بر نظام بازدارندگی دو قطبی http://www.faratab.com/news/9135/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-INF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C Sat, 02 Feb 19 22:37:01 +0330 شکست پیمان INF و تاثیرات آن بر نظام بازدارندگی دو قطبی
بالاخره بعد از چند ماه کشمکش بر سر خروج ایالات متحده از پیمان کنترل تسلیحاتی تسلیحات میان برد موسوم به INF به دلیل آن چه تخطی روسیه از این پیمان خوانده شد دولت ترامپ از این پیمان خارج شد . در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم.

]]>
کتاب آمریکای زمینگیر آخرین اثر دونالد ترامپ وارد بازار نشر شد http://www.faratab.com/news/8894/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Wed, 15 Aug 18 20:47:15 +0430 کتاب آمریکای زمینگیر آخرین اثر دونالد ترامپ وارد بازار نشر شد

]]>
گامبی ترامپ؛ پیامی به متحدان و رقبا http://www.faratab.com/news/6137/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7 Sat, 06 May 17 02:08:18 +0430 گامبی ترامپ؛ پیامی به متحدان و رقبا
سیاست خارجی ایالات متحده در دوران ترامپ از دوران اوباما دو مشکل اساسی را به ارث. برده که حل آنها با شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کاهش تعهدات سیاسی دفاعی. واشنگتن در آن سوی آبها ناسازگار است.اما ترامپ دست به تحرکاتی زده است تا ش

]]>
متیس می تواند منازعه فلسطین - اسرائیل را حل و فصل کند! http://www.faratab.com/news/5770/%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86---%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF%21 Sat, 18 Feb 17 23:02:45 +0330 متیس می تواند منازعه فلسطین - اسرائیل را حل و فصل کند!
یافتن راهی برای حل و فصل درگیری میان اسرائیل و فلسطین بدون در معرض خطر قراردادن امنیت اسرائیل باید تبدیل به یکی از ابعاد مهم هر گونه گفت و گوی دفاعی دو طرف باشد...

]]>
سیاست خارجی و امنیتی هندوستان در قرن بیست و یکم http://www.faratab.com/news/4832/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85- Tue, 06 Dec 16 10:20:35 +0330 سیاست خارجی و امنیتی هندوستان در قرن بیست و یکم
مسئله مهم دیگری که ارتباط نزدیک میان هند و غرب را توضیح می دهد وجود نظامهای سیاسی مشابه در هر دو طرف این رابطه می باشد که نظامهای سیاسی سکولار مبتنی بر دموکراسی می باشند

]]>
فرانسه؛ ماجراجویی در خاورمیانه ناکارآمدی در داخل! http://www.faratab.com/news/3899/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%D8%9B-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%21 Wed, 24 Aug 16 12:13:13 +0430 فرانسه؛ ماجراجویی در خاورمیانه ناکارآمدی در داخل!

]]>
بازی پرچم در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/2689/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Tue, 12 Jul 16 10:41:56 +0430 بازی پرچم در خاورمیانه
بازی پرچم وضعیتی است که در آن هر یک از شرکت کنندگان سعی در گسترش مصنوعی مرزهای خود به دور از خاک اصلی خود دارند تا به این ترتیب ضمن گسترش فضای حیاتی برای مانورهای ژئوپلیتیک خود در منطقه خطر اصلی را خارج از مرزها نگه دارند

]]>
تاثیر خروج انگلستان بر ثبات ژئوپلیتیک اروپا http://www.faratab.com/news/2563/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Thu, 30 Jun 16 18:40:03 +0430 تاثیر خروج انگلستان بر ثبات ژئوپلیتیک اروپا
اتحادیه اروپایی و انگلستان هر دو به نسبت سهم خود منابع مالی کمتری برای اجرای پروژه های اقتصادی داخلی و یا برای حمایت از کشورهای ضعیف تر اروپایی در اختیار خواهند داشت

]]>