فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 20:18:33 +0330fa چشم امید جهانیان بسوی یک زن http://www.faratab.com/news/2576/-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86 Thu, 30 Jun 16 23:50:01 +0430  چشم امید جهانیان بسوی یک زن
در میان نامزدهای کرسی دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2016، چند چهره از زنان سیاستمدار و فعال جهانی به چشم می خورد که انتخاب هر یک از آنان به عنوان دبیرکل می تواند پایانی بر ریاست 70 ساله مردان در بزرگترین نهاد بین المللی باشد.

]]>