فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 11:12:13 +0330fa چرا لبنان را اولین مقصد دیپلماتیکم انتخاب کردم؟ http://www.faratab.com/news/2577/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%9F Thu, 30 Jun 16 13:15:39 +0430 چرا لبنان را اولین مقصد دیپلماتیکم انتخاب کردم؟
حسین جابری انصاری ،معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه از سفر کوتاه اخیر خود به لبنان گزارشی نوشته است سفری که طی آن مسائل روز لبنان و منطقه با رهبران مختلف سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است

]]>