فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 25 Sep 20 09:42:16 +0330fa بانک ها برای پرداخت تسهیلات باید گزارش اعتباری اخذ کنند http://www.faratab.com/news/10458/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 24 Sep 19 20:10:02 +0330 بانک ها برای پرداخت تسهیلات  باید گزارش اعتباری اخذ کنند
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند.

]]>
بر اساس آمار بانک مرکزی سپرده های بانکی 26 درصد افزایش یافته http://www.faratab.com/news/9785/%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-26-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87 Mon, 26 Aug 19 15:10:01 +0430 بر اساس آمار بانک مرکزی سپرده های بانکی 26 درصد افزایش یافته
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مانده سپرده‌ها در پایان اردیبهشت ماه سال جاری ۲۶.۶ درصد و مانده تسهیلات بانکی ۱۹.۷ درصد نسبت به مقطع مشابه سال قبل رشد داشته است.

]]>
محتمل بودن سکته مالی برای نظام بانکی کشور http://www.faratab.com/news/2567/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Thu, 30 Jun 16 19:40:04 +0430 محتمل بودن سکته مالی برای نظام بانکی کشور
در پی اعلام سیاست های جدید کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها، شرایط مالی جدیدی برای کشور پیش رو خواهد بود. یک اقتصاددان معتقد است کاهش نرخ سود سپرده و عدم ساماندهی موسسات مالی اعتباری، احتمال سکته مالی برای نظام بانکی کشور را در پی خواهد داشت.

]]>