فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 18:36:38 +0330fa چرا ایران عضو شانگهای نمی شود؟ http://www.faratab.com/news/2560/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Wed, 29 Jun 16 20:24:58 +0430 چرا ایران عضو شانگهای نمی شود؟
مقاله پیش رو توسط آقای تقوایی که خود از اعضای شرکت کننده در کنفرانس اخیر شانگهای در ازبکستان بوده، برای فراتاب به رشته تحریر درآمده است.

]]>