فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 23:47:51 +0330fa شهر باستاتی «حصن کیف» را قبل از غرق شدن ببینید! http://www.faratab.com/news/2562/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%C2%AB%D8%AD%D8%B5%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Wed, 29 Jun 16 19:55:25 +0430 شهر باستاتی «حصن کیف» را قبل از غرق شدن ببینید!
حِصن کَیف شهری باستانی در کرانه رودخانه دجله واقع در استان باتمان در جنوب ترکیه است، شهری مملو از جاذبه های طبیعی و تاریخی، با معماری منحصر به فرد خود، که قرار است به زودی از روی نقشه محو گردد! آن هم تنها به دلیل سدسازی در ترکیه!

]]>