فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 19:17:28 +0330fa حکم اعدام «بهمن ورمزیار» اجرا شد http://www.faratab.com/news/7735/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF Wed, 18 Apr 18 15:45:01 +0430 حکم اعدام «بهمن ورمزیار» اجرا شد
دادستان همدان از اجرای حکم اعدام «بهمن ورمزیار» در زندان همدان خبر داد.

]]>
آیین نامه رسیدگی به وضعیت کودکان کار و خیابان به روز رسانی شد http://www.faratab.com/news/7736/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Wed, 18 Apr 18 15:45:01 +0430 آیین نامه رسیدگی به وضعیت کودکان کار و خیابان به روز رسانی شد
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه آیین نامه رسیدگی به وضعیت کودکان کار و خیابان به روز رسانی شده است، گفت: در ٣ ماه اول امسال ساماندهی کودکان به ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران و کرج که بیشترین تعداد کودکان کار و خیابان را در خود ج

]]>
امنیت یک کشور در پناه یک قوه قضاییه بی طرف ، عالم و کارآمد حفظ می شود http://www.faratab.com/news/2548/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 29 Jun 16 17:05:03 +0430 امنیت یک کشور در پناه یک قوه قضاییه بی طرف ، عالم و کارآمد حفظ می شود

]]>