فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 18:02:58 +0330fa در مذاکرات خروج، امتیازی به بریتانیا نخواهیم داد! http://www.faratab.com/news/2546/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%21 Wed, 29 Jun 16 16:05:03 +0430 در مذاکرات خروج، امتیازی به بریتانیا نخواهیم داد!
در پی تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا صدراعظم آلمان از ۲۷ کشور باقی مانده در این اتحادیه خواست در جهت همکاری بیشتر با هم بکوشند. مرکل خطاب به بریتانیا گفت مذاکرات درباره خروج این کشور بدون امتیازدهی خواهد بود.

]]>