فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 08:59:11 +0330fa اتحاد کُردها و اعراب سوریه؛ مصلحتی و موقت! http://www.faratab.com/news/2521/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%21 Tue, 28 Jun 16 18:41:50 +0430 اتحاد کُردها و اعراب سوریه؛ مصلحتی و موقت!
جبهه مشترک کردها و اعراب پیمانی مصلحتی است و به نظر من در دراز مدت دوام نخواهد آورد. این موضوع مهمترین نقطه ضعف «ارتش دموکراتیک شمال» است.

]]>