فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 02:57:40 +0330fa ناسیونالیسم در خدمت هویت های ملی http://www.faratab.com/news/2684/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C Fri, 08 Jul 16 16:05:32 +0430 ناسیونالیسم در خدمت هویت های ملی
از قرن 18 تا کنون، ناسیونالیسم همواره در صحنه حاضر بوده و در برهه‌های مختلف با شدت و ضعف کارکرد خود را در انسجام بخشی به ملت و تقویت هویت ملی ایفا کرده است.

]]>
هویت مسئله مهم جهان معاصر http://www.faratab.com/news/2471/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1 Fri, 24 Jun 16 03:51:28 +0430 هویت مسئله مهم جهان معاصر
ریشه بسیاری از مسائل کنونی در جهان(منازعه‌ها و مناقشه‌های قومی، قبیله‌ای، مذهبی و ...) را می‌توان ناشی از بحران هویت در جوامع مختلف دانست. کافی است به همین منطقه خاورمیانه و منازعه‌هایی که به بدترین شکل در جریان هستند، نگاه کنیم.

]]>