فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 03:48:17 +0330fa 5 پیامد خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا http://www.faratab.com/news/2515/5-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Mon, 27 Jun 16 17:25:02 +0430 5 پیامد خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا
رای شوک آور بریتانیایی ها برای خروج از اتحادیه اروپا 5 پیامد مختلف در کوتاه و میان مدت بدنبال خود خواهد داشت از جمله ...

]]>
مقدمات فروپاشی اتحادیه اروپا با کلید دموکراسی انگلیسی http://www.faratab.com/news/2479/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C Fri, 24 Jun 16 16:02:06 +0430 مقدمات فروپاشی اتحادیه اروپا با کلید دموکراسی انگلیسی
وزیرخارجه انگلیس در پاسخ به این پرسش که چرا دولت کامرون دست به چنین خطری زد گفت: این دمکراسی است و مردم انگلیس این تصمیم را گرفتند و وظیفه کنونی ما (دولت) این است که بهترین نتیجه ممکن را از این همه پرسی در درازمدت برای انگلیس بدست آوریم.

]]>
واکنش شخصیت ها و رهبران سیاسی بین المللی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا http://www.faratab.com/news/2475/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Fri, 24 Jun 16 15:52:23 +0430 واکنش شخصیت ها و رهبران سیاسی بین المللی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
برگزاری همه پرسی روز پنجشنبه و رای بریتانیایی ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا ، واکنش شخصیت های ورهبران سیاسی برجسته ی بین المللی را به دنبال داشت که در ادامه به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.

]]>
بریتانیا و اروپا؛ روز انتخاب http://www.faratab.com/news/2455/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8 Wed, 22 Jun 16 22:55:14 +0430 بریتانیا و اروپا؛ روز انتخاب
تنها یک روز مانده تا برگزاری همه پرسی بریتانیا درباره ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا، گمانه زنی ها درباره تاثیر اقتصادی و سیاسی وقوع احتمالی برکسیت بر اتحادیه آغازشده است.ژانویه سال ۱۹۷۲ میلادی، بریتانیا با امضای توافقی در بروکسل به اتحادیه اقتصا

]]>