فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:16:24 +0330fa شیرکو بیکس: پیشمرگ رود و باران و بنفشه! http://www.faratab.com/news/3739/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%B3%3A-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87%21 Sat, 20 Aug 16 12:02:54 +0430 شیرکو بیکس: پیشمرگ رود و باران و بنفشه!
شیرکو بیکس با به کارگیری تخیلی خلاق و پیچیده، و با استفاده از دایره وسیع واژگان در چارچوبی نظام مند اشعاری جاودانه به جهانیان عرضه کرد. پادشاه کلمات، سلطان تخیل، امپراتور شعر و دریای مروارید واژه از القابی هستند که منتقدان و خوانندگان به وی داده اند.

]]>
مراسم یادبود شیرکو بیکس ،امپراتور شعر، در سلیمانیه http://www.faratab.com/news/3478/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%8C%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87- Fri, 05 Aug 16 15:30:57 +0430 مراسم یادبود شیرکو بیکس ،امپراتور شعر، در سلیمانیه

]]>
شیرکو بیکس و نوگرایی در شعر معاصر کردی http://www.faratab.com/news/2408/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C Thu, 04 Aug 16 13:17:48 +0430 شیرکو بیکس و نوگرایی در شعر معاصر کردی
شیرکو با به کارگیری تخیلی خلاق و پیچیده، در چارچوبی نظام مند و با استفاده از دایره وسیع واژگانی اشعاری جاودانه به جهانیان عرضه کرد. پادشاه کلمات، سلطان تخیل، امپراتور شعر و دریای مروارید واژه از القابی هستند که منتقدان و خوانندگان به وی داده اند.

]]>
شیرکو بی‌کس؛ پیشمرگ رود و باران و بنفشه! http://www.faratab.com/news/3454/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B3%D8%9B-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87%21 Thu, 04 Aug 16 12:25:44 +0430 شیرکو بی‌کس؛ پیشمرگ رود و باران و بنفشه!
شعر شیرکو درایران پذیرفته می شود چون به شدت «صادق» است، و حساس نسبت به روح شعر، جان شعر، جهان شعر، باختین ها...تئوری های خود را از دل شعر شاعرانی مثل بی کس کشف می کنند، ونه عکس آن!

]]>