فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 29 Jan 20 11:37:02 +0330fa مردم و طبیعت زیبای روستای زیران جوانرود از پشت لنز دوربین http://www.faratab.com/news/9913/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86 Fri, 30 Aug 19 19:20:01 +0430 مردم و طبیعت زیبای روستای زیران جوانرود از پشت لنز دوربین

]]>
انتخاب یک زن به ریاست شورای شهر جوانرود http://www.faratab.com/news/9679/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF Wed, 21 Aug 19 17:30:01 +0430 انتخاب یک زن به ریاست شورای شهر جوانرود

]]>
آرزوهای مدینه به روایت نقاشی و همدلی http://www.faratab.com/news/9199/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C Fri, 10 May 19 02:10:05 +0430 آرزوهای مدینه به روایت نقاشی و همدلی

]]>
غار قوری قلعه نگینی از جنس سنگ و آب http://www.faratab.com/news/9009/-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%A8 Wed, 07 Nov 18 13:42:55 +0330  غار قوری قلعه نگینی از جنس سنگ و آب

]]>
اقتصاد اورامانات و زنگ هشداری بنام لغو جشن انار! http://www.faratab.com/news/8970/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 27 Oct 18 16:25:01 +0330 اقتصاد اورامانات و زنگ هشداری بنام لغو جشن انار!

]]>
جوانرود از زیباییهای فرهنگی و جاذبه های طبیعی تا بازاری پرتکاپو برای ایرانگردان http://www.faratab.com/news/8813/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 Sat, 07 Jul 18 19:10:02 +0430 جوانرود از زیباییهای فرهنگی و جاذبه های طبیعی تا بازاری پرتکاپو برای ایرانگردان

]]>
نقدی بر فضاهای بی دفاع در ساخت و سازها در جوانرود http://www.faratab.com/news/8807/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF Sat, 07 Jul 18 15:00:01 +0430 نقدی بر فضاهای بی دفاع در ساخت و سازها در جوانرود
نقدی بر فضاهای بی دفاع مجتمع مسکن فرهنگیان جوانرود

]]>
تعطیلی دوباره بازارچه مرزی جوانرود در اعتراض به بسته ماندن مرزها http://www.faratab.com/news/7678/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7 Mon, 16 Apr 18 00:31:09 +0430 تعطیلی دوباره بازارچه مرزی جوانرود در اعتراض به بسته ماندن مرزها
در حالیکه استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در سراسر کشور را دارد طی ماههای اخیر بسته شدن مرزها و نیز وقوع زلزله باعث افزایش تعداد بیکاران و بغرنج تر شدن وضع معیشت مردم استان شده است

]]>
سکته قلب تپنده جوانرود! http://www.faratab.com/news/7635/%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%21 Tue, 10 Apr 18 18:15:26 +0430 سکته قلب تپنده جوانرود!
چرا بازارچه مرزی و پررونق جوانرود این روزها دچار رکود شده است؟

]]>
ثبت بزرگترین زمین‌لغزش و زلزله 2 دهه‌ اخیر ایران در کرمانشاه http://www.faratab.com/news/6862/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-2-%D8%AF%D9%87%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Fri, 24 Nov 17 22:55:02 +0330 ثبت بزرگترین زمین‌لغزش و زلزله 2 دهه‌ اخیر ایران در کرمانشاه
بر اساس نتایج مطالعات تیم تحقیقاتی پژوهشگاه زلزله‌شناسی، رخداد لرزه‌ای روز 21 آبان در استان کرمانشاه، یکی از بزرگترین و مخرب‌ترین زمین‌لرزه‌های دو دهه اخیر ایران است؛ گونه‌ای که میزان جابه‌جایی قائم زمین در این زمین‌لرزه 90 سانتی‌متر بوده است و زمین لغزش

]]>
چگونه با کودکان و بازماندگان زلزله رفتار کنیم؟ http://www.faratab.com/news/6800/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Thu, 16 Nov 17 20:20:01 +0330 چگونه با کودکان و بازماندگان زلزله رفتار کنیم؟

]]>
نایلون؛ از اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان http://www.faratab.com/news/6797/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Thu, 16 Nov 17 18:00:02 +0330 نایلون؛ از اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان
سخنگوی سازمان مدیریت بحران گفت: «نایلون» به منظور حفظ چادرها از باران از اقلام مورد نیاز مردم زلزله است.

]]>
کرمانشاه پس از زلزله http://www.faratab.com/news/6784/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87 Mon, 13 Nov 17 12:30:02 +0330 کرمانشاه پس از زلزله

]]>
پس‌لرزه‌ها در کرمانشاه همچنان ادامه دارد http://www.faratab.com/news/6783/%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 13 Nov 17 11:45:01 +0330 پس‌لرزه‌ها در کرمانشاه همچنان ادامه دارد
مسئول شبکه لرزه‌نگاری کرمانشاه گفت: پس‌لرزه‎های زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد.

]]>
وضعیت نابسامان بیمارستان اسلام آباد غرب پس از زلزله دیشب + عکس http://www.faratab.com/news/6781/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A8-%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Mon, 13 Nov 17 11:00:01 +0330 وضعیت نابسامان بیمارستان اسلام آباد غرب پس از زلزله دیشب + عکس
بیمارستان اسلام آباد غرب در پی زلزله شب گذشته و به دلیل مراجعه مصدومان وضعیت نابسامانی دارد.

]]>
دستور رهبر انقلاب به همه مسئولان برای کمک فوری به زلزه‌زدگان http://www.faratab.com/news/6780/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Mon, 13 Nov 17 10:10:02 +0330 دستور رهبر انقلاب به همه مسئولان برای کمک فوری به زلزه‌زدگان
رهبر معظم انقلاب اسلامی همه دستگاه‌های لشکری و کشوری را برای کمک فوری به آسیب دیدگان زلزله فراخواندند.

]]>
حال و روز اورژانس بیمارستان سرپل‌ذهاب پس از زلزله + عکس http://www.faratab.com/news/6782/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Mon, 13 Nov 17 09:48:26 +0330 حال و روز اورژانس بیمارستان سرپل‌ذهاب پس از زلزله + عکس
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: بیمارستان سرپل‌ذهاب دچار آسیب‌دیدگی و تخریب شده است.

]]>
جوانرود؛ دیواری که هنوز بوی مهربانی می دهد! http://www.faratab.com/news/6278/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%9B-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%21- Thu, 08 Jun 17 04:16:14 +0430 جوانرود؛ دیواری که هنوز بوی مهربانی می دهد!

]]>
برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای آتش نشان در شهر جوانرود http://www.faratab.com/news/5430/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF Fri, 27 Jan 17 22:36:13 +0330 برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای آتش نشان در شهر جوانرود
روز دوشنبه پنجم بهمن ماه مراسمی با موضع پاسداشت و تکریم روحیه نوعدوستی و ایثار برای گرامیداشت شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو و نیز همدردی با بازماندگان آن حادثه در شهرجوانرود برگزار گردید.

]]>
آتش از خانه همسایه درویش مخواه http://www.faratab.com/news/2400/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87- Sat, 18 Jun 16 23:36:55 +0430 آتش از خانه همسایه درویش مخواه
برای رفع آلودگی هوای این روزهای مناطق زاگرس نشین یقه بشار اسد و حیدر العبادی را بگیریم یا سراغ از مدیریت خانم ابتکار!

]]>