فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 11:36:16 +0330fa بیعت الظواهری با با رهبر جدید طالبان http://www.faratab.com/news/2320/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86 Sun, 12 Jun 16 10:28:46 +0430 بیعت الظواهری با با رهبر جدید طالبان
ایمن الظواهری رئیس شبکه القاعده در پیام 14 دقیقه‌ای به «هیبت الله آخوند زاده» رهبر جدید طالبان ، اعلام وفاداری کرد

]]>