فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:44:17 +0330fa کوچ تدریجی سرکردگان مصری القاعده به سوریه http://www.faratab.com/news/3430/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Tue, 02 Aug 16 13:55:03 +0430 کوچ تدریجی سرکردگان مصری القاعده به سوریه
تعدادی از سرکردگان القاعده از مناطق مختلف جهان بتدریج وارد خاک سوریه شده اند که بیشتر آنها مصری هستند واین گروه کوچک ، ماموریتی بزرگتر وخطرناک تر دارند.

]]>
بیعت الظواهری با با رهبر جدید طالبان http://www.faratab.com/news/2320/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86 Sun, 12 Jun 16 10:28:46 +0430 بیعت الظواهری با با رهبر جدید طالبان
ایمن الظواهری رئیس شبکه القاعده در پیام 14 دقیقه‌ای به «هیبت الله آخوند زاده» رهبر جدید طالبان ، اعلام وفاداری کرد

]]>