فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 27 Jun 19 07:15:44 +0430fa ترامپ خواستار رد صلاحیت تد کروز شد http://www.faratab.com/news/365/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Tue, 23 Feb 16 12:35:03 +0330 ترامپ خواستار رد صلاحیت تد کروز شد
تد کروز،سخنگوی خود را به خاطر به اشتراک گذاشتن یک یادداشت و ویدئو به روی صفحۀ فیسبوک خود که در آن اعتقاد مارکو روبیو به کاتولیسم را زیر سوال برده بود، از کار برکنار کرد

]]>