فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:56:28 +0330fa انگلستان جزیره ای خیلی دور خیلی نزدیک http://www.faratab.com/news/348/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9 Mon, 22 Feb 16 12:38:04 +0330 انگلستان جزیره ای خیلی دور خیلی نزدیک
در طول شش دهه‌اي كه از آغاز همگرايي اروپا مي‌گذرد، مسئله ی عضويت انگليس و همراهي اين كشور با اتحاديه اروپا يكي از مناقشه برانگيزترين موضوع‌هاي داخلي اتحاديه بوده،‌ كه تأثير فراواني بر كيفيت همگرايي اروپا گذاشته و تاكنون فرازونشيب‌هاي فراواني را به خود ديد

]]>