فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:04:56 +0330fa ایران برخلاف متحدان آمریکا درمنطقه جدی ترین نیروی مقابله باتروریسم است http://www.faratab.com/news/2217/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Jun 16 08:52:45 +0430 ایران برخلاف متحدان آمریکا درمنطقه جدی ترین نیروی مقابله باتروریسم است
سخنگوی وزارت خارجه واشنگتن را بزرگ‌ترین حامی تروریسم دولتی خواند و در واکنش به اتهام اخیر آمریکا به ایران گفت: آمریکا نمی‌تواند با شانه خالی کردن از بار مسئولیت خود، سایر ملت‌ها و دولت‌ها را به حمایت از تروریسم متهم کند.

]]>