فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 06:42:36 +0330fa ادامه پیشروی کردها بسوی رقه و پیروزی ارتش سوریه در شرق دمشق http://www.faratab.com/news/2183/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82 Wed, 01 Jun 16 21:05:35 +0430 ادامه پیشروی کردها بسوی رقه و پیروزی ارتش سوریه در شرق دمشق
آخرین تحرکات میدانی در جنگ سوریه نشان از پیشروی کردها به سوی رقه دارد. این پیش‌روی در حالی صورت می‌گیرد که ارتش سوریه نیز توانسته است در میدان نبرد به پیروزی‌هایی دست یابد.

]]>