فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 17:12:24 +0330fa شاهنامه فردوسی عالی‌ترین نوع ادبیات ملی است http://www.faratab.com/news/2150/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 01 Jun 16 10:27:59 +0430 شاهنامه فردوسی عالی‌ترین نوع ادبیات ملی است
مهدی محقق در نشست تخصصی «شاهنامه و شاهنامه سرایان بعد آر فردوسی» گفت که فردوسی توانست اسطوره‌های تاریخی کشور ما را دوباره زنده کند و به تاریخ کشور هویت بیشتری دهد.همچنین حسن امین عنوان کرده شاهنامه فردوسی عالی‌ترین نوع ادبیات ملی است.

]]>