فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:42:48 +0330fa طفلی ناقص‌الخلقه به نام شبه‌تاریخ‌نگاری آكادميك http://www.faratab.com/news/2787/%D8%B7%D9%81%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%83 Mon, 11 Jul 16 17:59:58 +0430 طفلی ناقص‌الخلقه به نام شبه‌تاریخ‌نگاری آكادميك
همان‌طوری که کل سیستم رضاشاهی به جای تأسیس نوسازی در نهایت شبه‌نوسازی را محقق کرد، تاریخ‌نگاری ما هم شبه‌تاریخ‌نگاری شد و نتوانست یک افق جدیدی در تحقیق تاریخی و اندیشه‌ی تاریخی در این مملکت به وجود بیاورد، طفلی بود که ناقص‌الخلقه متولد شد.

]]>
خواندنی‌ها، نوشتنی‌ها و شنیدنی‌ها در نگارش تاریخ http://www.faratab.com/news/2127/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE Sun, 29 May 16 00:42:44 +0430 خواندنی‌ها، نوشتنی‌ها و شنیدنی‌ها در نگارش تاریخ
تاریخ‌ نگاری غالب عموماً نوشته‌ مدار بوده و همواره در استفاده از اسناد غیرمکتوب به دیده تردید نگریسته است، اولین حیطه‌ای که نوشته‌مدار بودن تاریخ نقد شد، تاریخ شفاهی بود. این بازبینی انتقادی نسبت به تاریخ‌ نگاری غالب، توجه مورخین را نسبت به استفاده از منا

]]>