فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 20 Jan 19 07:05:12 +0330fa وقتی لباس اصیل کُردی غریبی می کند! http://www.faratab.com/news/4443/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%21 Tue, 01 Nov 16 10:53:46 +0330 وقتی لباس اصیل کُردی غریبی می کند!
آیا گرایش به پوشیدن لباس کردی به عنوان یکی از اصیل ترین و قدیمی ترین لباسها، در میان جوانان کُرد در حال کاهش است؟ مدهای روز و عمدتاً غربی تا چه میزان باعث مهجوری و غریبی لباس اصیل کردی شده اند؟

]]>
گزارشی از استقبال قابل توجه از گشایش موزه لباس کُردی در کاخ سعد آباد http://www.faratab.com/news/1989/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF Sun, 22 May 16 12:43:14 +0430 گزارشی از استقبال قابل توجه از گشایش موزه لباس کُردی در کاخ سعد آباد
لباس کردی، الهام از کوه و طبیعت متنوع سرزمین قوم کرد است. لباس مردان کرد الهام از کوه به رنگ قهوه ای و کرم پر رنگ است و لباس زنان کرد بر خلاف مردها ، سرشار از گل و گیاه و سبزه و رنگهای گوناگون است. لباس کردی به بدن حجم و وقار می دهد.

]]>