فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 21:19:31 +0330fa کتاب آمریکای درمانده به قلم «دونالد ترامپ» http://www.faratab.com/news/1886/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%C2%AB%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%C2%BB Wed, 18 May 16 02:11:58 +0430 کتاب آمریکای درمانده به قلم «دونالد ترامپ»
کتاب آمریکای درمانده به قلم «دونالد ترامپ»، نامزد ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا توسط انتشارات «تری شولد» منتشر شد.

]]>