فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:35:55 +0330fa راه حل نظامی در سوریه وجود ندارد http://www.faratab.com/news/1909/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 18 May 16 11:01:58 +0430 راه حل نظامی در سوریه وجود ندارد
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: از نظر ما این مهم است که بازیگرانی که در این نشست (وین) حضور داشتند و از تروریست ها حمایت می کنند به این قناعت برسند که راه حل نظامی در سوریه وجود ندارد و حمایت از گروه های تروریستی خطری است که همه را تهدید می کند و بیشتر از ه

]]>
دیدار ظریف با موگرینی در حاشیه نشست وین http://www.faratab.com/news/1878/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86 Tue, 17 May 16 09:11:53 +0430 دیدار ظریف با موگرینی در حاشیه نشست وین

]]>