فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:24:57 +0330fa چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای راهکار مقابله ایران با آمریکا! http://www.faratab.com/news/11417/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%21 Sat, 29 Aug 20 17:45:35 +0430 چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای راهکار مقابله ایران با آمریکا!

]]>
ایران و اروپا؛ به کدامین سو؟ http://www.faratab.com/news/1705/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%9B-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%9F Tue, 17 May 16 10:11:53 +0430 ایران و اروپا؛ به کدامین سو؟
به دنبال پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92, همگان انتظار داشتند تا صفحهای دیگر از روابط ایران و اروپا رقم بخورد. که البته در همان مناظرات انتخاباتی روحانی پرچم سفیدش را بالا برد و استفاده از کد واژه هایی همچون "مذاکره با کدخدا" دیگر نیازی

]]>
چرایی نوسان در روابط ایران و اروپا http://www.faratab.com/news/1197/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Mon, 25 Apr 16 17:25:21 +0430 چرایی نوسان در روابط ایران و اروپا
اروپاييان سياست خارجي و نگاه خود را براساس يك واقعه تغيير مي‌دهند. اتحاديه اروپا و كشورهاي اين قاره روابط خود را تا حدود زيادي همانند ايالات متحده بر پايه منافع، خواسته و اولويت تنظيم مي‌كنند.اروپاييان مسائل رادر سطح وسيع و كلان مي نگرند.نگاه آنها به يك ك

]]>