فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:53:47 +0330fa انتخاب نخستین دبیرکل زن در فیفا http://www.faratab.com/news/1798/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7 Sat, 14 May 16 13:11:41 +0430 انتخاب نخستین دبیرکل زن در فیفا
فاطمه سامبا دیوف به عنوان جانشین ژروم والکه فرانسه انتخاب شد و به این ترتیب، به اولین زنی تبدیل ‏شد که مسئولیت دبیرکلی فیفا را برعهده گرفت.‏

]]>