فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:11:10 +0330fa بیانیه ویژه طیب نیا برای حقوق های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی http://www.faratab.com/news/1732/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Wed, 11 May 16 16:11:29 +0430 بیانیه ویژه طیب نیا برای حقوق های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی
بعد ازآنکه دریافت حقوقهای چندده میلیونی مدیران بیمه مرکزی در روزهای گذشته خبرساز شد وزیر امور اقتصادی و دارایی بیانیه ای را به این منظور منتشر کرد.

]]>