فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 09:20:31 +0330fa کاسیاس: در رئال عروسک خیمه شب بازی بودم http://www.faratab.com/news/1669/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%3A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D8%AE%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85 Tue, 10 May 16 10:26:23 +0430 کاسیاس: در رئال عروسک خیمه شب بازی بودم
دروازه بان اسطوره ای رئال مادرید به انتقاد شدید از آخرین سال های حضورش در این تیم پرداخت.

]]>